Aktualności

„ Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”

„ Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności”

WAŻNE ! PIERWSZE OGNISKO GRYPY PTAKÓW- WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Łazy - Sołectwo Chruszczobród, powiat zawierciański, wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. z 2016, poz. 2091) osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiazane są zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ilość ptaków (gęsi, kury, kaczki, indyki, perliczki, strusie, przepiórki i tym podobne) oraz miejsca ich przechowywania (WZÓR ZGŁOSZENIA).

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach pod tel. 32 231 23 50.

Na podstawie Raportu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi.

Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Podjęte środki ostrożności powinny polegać w szczególności na:

- wstrzymaniu się od wypuszczania drobiu na wybiegi i pozostawieniu ptaków w budynkach inwentarskich, w których są utrzymywane;

- zabezpieczeniu budynków, w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem dzikich zwierząt, w tym ptaków;

- wstrzymaniu się od karmienia i pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich

- stosowaniu w gospodarstwie wyłącznie przeznaczonej do tego celu odzieży i obuwia ochronnego, w tym bezwzględnie w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługa ptaków;

- stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

W szczególności niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:

-  zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;

 - spadek dziennej produkcji jaj;

 - spadek przyjęcia paszy lub wody;

- objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.


GRYPA PTAKÓW - APEL DO HODOWCÓW DROBIU

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

GRYPA PTAKÓW- ROZPORZĄDZENIE

Szanowni Państwo,
W związku z kolejnymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce (20.12.2016 potwierdzono szóste, siódme i ósme ognisko jak informuje Główny Lekarz Weterynarii) w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 poz. 2091) wprowadzające zakazy i nakazy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie zapisów powyższego rozporządzenia które wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem między innymi  nakazuje się:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

e) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności oraz zawiadamianie organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych sugerujących grypę ptaków (zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności).

ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ -ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY NR 4/16 Z DNIA 20.12.2016 R.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO NR 4/16

Podkategorie

powered by Nataltec 2013