Aktualności

Ubój z konieczności poza rzeźnią - informacje

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią". Jedynie postępowanie zgodne z obowiązującym prawem pozwoli na uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem higieny żywności PIW Gliwice.

W celu zapoznania się z ulotką - kliknij tutaj

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 - kliknij tutaj

Afrykański pomór świń

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej dotycząca AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ - kliknij tutaj

Informacja dotycząca zasad przemieszczania świń

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ ,

DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w dniu 17 stycznia 2013 r. na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii , w zakładce dotyczącej choroby Aujeszkyego został zamieszczony zaktualizowany wykaz regionów uznanych za wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń http://www.wetgiw.gov.pl

Wszystkie stada w regionie, do którego zostały włączone powiaty ziemski Gliwice, grodzki Gliwice, grodzki Zabrze uzyskały status stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego oraz zakazano szczepień w tych stadach ,zgodnie z ust.2.5. załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 20 grudnia 2012 r. poz.1440) .

W związku z powyższym w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia umieszczenia regionu w wykazie regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego, przemieszczanie świń oraz materiału biologicznego do tego regionu odbywa się zgodnie z ust. 2.7. a mianowicie :

Do regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego, mogą być wprowadzane:

1) świnie do rzeźni z zastrzeżeniem, że podczas transportu zwierząt pochodzących z regionu prowadzącego program, środek transportu, którym będą przewożone świnie, na obszarze regionu uznanego za region wolny, nie będzie poruszał się po drogach w gospodarstwie oraz żadne świnie nie będą załadowywane ani rozładowywane z tego środka transportu, za wyjątkiem rozładunku w rzeźni;

2) świnie do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy z udziałem zwierząt:

a) ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub

b) ze stada o statusie stada wolnego lub urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzaniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania, przy czym odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem (wysyłką); badaniu próbek krwi w ramach realizacji programu podlegają świnie w wieku od 12 tygodnia życia;

3) materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego;

4) materiał biologiczny, pozyskany w centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że jest on transportowany do stada przeznaczenia bezpośrednio z centrum lub przez będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej podmioty zajmujące się przechowywaniem, obrotem lub wykorzystywaniem materiału biologicznego.

Hodowca powinien pamiętać, że:

1. nie można kupować zwierząt ze stad o nieznanym statusie epizootycznym

W przypadku, gdy hodowca wprowadzi do stada świnie lub materiał biologiczny pochodzący od świń, niespełniające wymagań zdrowotnych albo gdy dla wprowadzonych do stada świń lub materiału biologicznego nie wystawiono świadectwa zdrowia, stado to traci swój status i uznaje się go za stado o statusie stada podejrzanego o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego. W stadzie takim próby do badań pobierane są na koszt właściciela stada. W przypadku stwierdzenia wyniku dodatniego w pobranych próbach stado to uzyskuje status stada zakażonego i w przypadku nakazu eliminacji stada poprzez ubój, hodowcy nie przysługuje odszkodowanie.

2.Hodowca kupując zwierzęta oraz materiał biologiczny świń powinien wymagać od sprzedającego, aby zwierzęta zaopatrzone były w świadectwo zdrowia w momencie sprzedaży.

                                           

Podkategorie

powered by Nataltec 2013