Załatwianie spraw

Godziny przyjęć

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Rejestry prowadzone w PIW Gliwice

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach prowadzone są rejestry:

 1. skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach
 2. zarządzeń Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach,
 3. wydanych upoważnień,
 4. wydanych pełnomocnictw,
 5. wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 6. wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 7. poczty przychodzącej,
 8. poczty wychodzącej,
 9. Rejestr Podmiotów Paszowych

oraz inne rejestry wynikające z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

 

Udostępnianie informacji publicznych

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej następuje poprzez:

- wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach

- udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach

 

Opłaty Skarbowe

Opłaty skarbowe wpłaty należy dokonać w Urzędzie Miasta w Gliwicach, przelewem pocztowym lub bankowym na rachunek tego urzędu:

48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 Bank Millenium SA

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055

Numer BIC (SWIFT): BIGBPLPW

Tytuł wpłaty powinien zawierać – przedmiot opłaty

Wysokość opłat skarbowych

 • 10 złotych – za wydanie decyzji administracyjnej na wniosek
 • 17 złotych – za wydanie zaświadczenia
 • 26 złotych – za legalizację paszportu dla zwierzęcia towarzyszącego

Pozostałe opłaty

Inne opłaty są pobierane na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej ( Dz. U. z 2007 r. nr 2, poz. 15 ze zmianami).

Opłaty za przeprowadzenie kontroli zwierząt przeznaczonych do wywozu lub handlu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia należy dokonywać przelewem pocztowym lub bankowym  na rachunek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach:
58 1010 1212 0058 5822 3100 0000   
Tytuł wpłaty powinien zawierać – przedmiot opłaty.                

 WZORY NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE PLIKI DO POBRANIA

powered by Nataltec 2013