Praca

Ogłoszenie o naborze 2016

Informacje o wolnych stanowiskach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem https://nabory.kprm.gov.pl/
 

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Miejsce wykonywania pracy:

Gliwice

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach ul. Ku Dołom 6 44-100 Gliwice

WARUNKI PRACY

Praca w biurze Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach, wyjazdy służbowe związane z monitoringiem i działalnością kontrolą na terenie działania Inspektoratu oraz poza ten teren, w przypadku wyjazdów na ewentualne szkolenia i narady w jednostce nadrzędnej. Praca przy monitorze ekranowym, narzędzia pracy - komputer, drukarka, faks, kserokopiarka, niszczarka,. Stanowisko pracy na drugiej kondygnacji w budynku trzykondygnacyjnym bez windy, bez podjazdu. Praca jest świadczona w budynku PIW nieprzystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych- bariery architektoniczne. Narzędzia pracy – komputer i samochód – własny lub służbowy.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem realizacji kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania, przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt oraz kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu,
 • prowadzenie kontroli w podmiotach prowadzących działalność objętą nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami i sprawowanym nadzorem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera m.in. znajomość programów MS Office (MS Word, MS Excell),
 • Dobra znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku,
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Samodzielność, asertywność, wysoka komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w Inspekcji weterynaryjnej
 • Umiejetość stosowania i interpretacji obowiazujących przepisów
 • Obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby)
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy oraz zaświadczeń o ukończeniu kursów i specjalizacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.06.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach Ku Dołom 6 44-100 Gliwice

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o postępowaniu rekrutacyjnym. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 231 23 50

 

Ogłoszenie wyniku naboru

brak ofert kandydatek/kandydatów

 

powered by Nataltec 2013