Ubój zwierząt gospodarskich

POSTĘPOWANIE PRZY DOKONYWANIU UBOJU Z PRZEZNACZENIEM MIĘSA NA UŻYTEK WŁASNY

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. nakazuje właścicielowi zwierzęcia:

1. Przeznaczyć na ubój tylko zwierzęta zdrowe, nieobjęte karencją z gospodarstwa, na które nie są nałożone żadne ograniczenia.

2. Każdorazowo informować Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju najpóźniej na 24 godziny przed jego dokonaniem w przypadku: cieląt do 6 miesiąca życia, świń, owiec, kóz lub zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

3. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa poddaje się na koszt posiadacza tego mięsa, lub podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym dokonano uboju badaniu poubojowemu na obecność włośni, przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii.

Dane teleadresowe wyznaczonych lekarzy weterynarii - kliknij tutaj.

Próbki do badania na włośnie pobiera urzędowy lek. wet. lub właściciel według poniżej opisanych wymogów:

  • U świń pobiera się kilka próbek każda wielkości orzecha laskowego, z obu filarów mięśni przepony o łącznej wadze min. 50g
  • U dzików 6 próbek mięsa – mięśnie z obu filarów przepony, mięśni żuchwowych, mięśni przedramienia, mięśni międzyżebrowych i mięśni języka o wadze łącznej min. 50 g. Jeżeli nie można pobrać próbek z tych mięśni, należy pobrać je z mięśni dostępnych, minimum w 4 miejscach.

4. Dokument o przeprowadzeniu badania należy zachować na wypadek kontroli.

5. W przypadku pozyskiwania mięsa z cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju powinna być złożona pisemnie w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Gliwicach wraz z oświadczeniem (dokument można pobrać z sekcji „do pobrania” na naszej stronie ) o zagospodarowaniu na własny koszt materiałów szczególnego ryzyka, którymi są w przypadku:

  • Cieląt do 6 miesiąca życia – migdałki, krezka i jelita,
  • Owiec i kóz w wieku do 12 miesięcy - śledziona i jelito biodrowe,
  • Owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy – śledziona, jelito biodrowe, migdałki, rdzeń kręgowy i głowa.

Na terenie powiatu gliwickiego można skontaktować się z zatwierdzonym zakładem SONAC sp. z o. o. oddział w Bycinie, nr tel. (32) 230 56 27, celem otrzymania dalszych instrukcji lub firmą P.P.H.U. Maxim, nr tel. kom. 792 798 080. UWAGA: w przypadku uboju owiec lub kóz powyżej 18-go miesiąca życia należy skontaktować się jedynie z firmą SONAC sp. z o. o., celem pobrania próbek do badania w kierunku TSE.

6. Dokument o przekazaniu odpadów należy zachować na wypadek kontroli.

7. Uboju na terenie gospodarstwa może dokonać tylko osoba, która przeszła szkolenie i jest uprawniona do przeprowadzania uboju lub ma wykształcenie rzeźnicze.

Mięso świń, nutrii i dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o zapoznanie się z powyższymi zasadami i dopełnianie ich każdorazowo podczas dokonywania uboju na terenie gospodarstwa. W razie pytań proszę o kontakt z Powiatowym Inspektoratem We-terynarii w Gliwicach.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; § 1 pkt 33 wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 do 5 000 zł, oraz §1, pkt 34, tj. niespełnienie wymagań we-terynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (brak zgłoszenia do Powia-towego Lekarza Weterynarii, brak przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy oraz nieprawidłowe zagospodarowanie odpadów) zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 100 do 2 000zł.

Ubój z konieczności poza rzeźnią

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią". Jedynie postępowanie zgodne z obowiązującym prawem pozwoli na uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem higieny żywności PIW Gliwice.

 

 

Ulotka "Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich poza rzeźnią"- kliknij tutaj

 

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 - kliknij tutaj

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spozywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią - kliknij tutaj

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

powered by Nataltec 2013